ATTENTION HOPES Patients: Northern Nevada HOPES clinics and pharmacies will be closed all day, Monday, 5/27, in observance of Memorial Day. 

 ATENCIÓN Pacientes de HOPES: Las clínicas y farmacias de HOPES cerrarán todo el día, lunes 27 de mayo, en conmemoración de Memorial Day.

Hindi Diskriminasong Abiso sa Filipino

""

Magiliw na bersyon ng printer

Sumusunod ang Northern Nevada HOPES sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Northern Nevada HOPES ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Northern Nevada HOPES ay:
Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)
Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
○ Mga kwalipikadong interpreter
○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika
Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Northern Nevada HOPES’ Clinic Scheduler o itinalaga.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Northern Nevada HOPES ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa:

Linda Barnes, Compliance/Risk Management Director / Civil Rights Coordinator
580 W 5th Street, Reno, NV, 89503
(775) 997-7509, Fax: (775) 236-1448
lbarnes@nnhopes.org

Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Linda Barnes, Director of Compliance/Risk Management / Civil Rights Coordinator upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html